1,7 MİLYON KİŞİNİN ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI AÇILDI « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

21 Nisan 2024 - 08:06

1,7 MİLYON KİŞİNİN ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI AÇILDI

1,7 MİLYON KİŞİNİN ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ DUDULLU-BOSTANCI METRO HATTI AÇILDI
Son Güncelleme :

06 Ocak 2023 - 14:12

‘150 Günde 150 Proje’ parolas?yla ba?latt??? hizmetler serisinin finalini, 190’?nc? hizmet ile noktalayan ?BB, 1,7 milyonluk bir nüfusu bar?nd?ran, 4 ilçeden geçecek, 14,3 km uzunlu?undaki, 13 istasyonlu Dudullu-Bostanc? metro hatt?n?n yap?m?n? tamamlad?.

Hatt?n aç?l???; CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, Gelecek Parti Genel Ba?kan? Ahmet Davuto?lu ve ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu’nun kat?l?mlar?yla gerçekle?tirildi.

MALTEPE – KADIKÖY – ATA?EH?R – ÜMRAN?YE / ?STANBUL

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi (?BB), 4 ilçeden geçecek 14,3 km uzunlu?undaki 13 istasyonlu Dudullu-Bostanc? metro hatt?n?n yap?m?n? tamamlad?. Bölgede ikamet eden 1,7 milyon ki?inin ve ?stanbullular?n ya?am?n? kolayla?t?racak hatt?n aç?l??? CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, Gelecek Parti Genel Ba?kan? Ahmet Davuto?lu ve ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu’nun kat?l?mlar?yla gerçekle?tirildi. TBMM CHP Grup Ba?kanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Seyit Torun, Bülent Tezcan, Yüksel Ta?k?n, Gamze Akku? ?lgezdi, Onursal Ad?güzel, Veli A?baba, Muharrem Erkek, ?Y? Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Burak Akburak, Gelecek Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Do?an Demir, Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Y?lmaz Bayat, CHP ?stanbul ?l Ba?kan? Canan Kaftanc?o?lu, ?Y? Parti ?stanbul ?l Ba?kan? Bu?ra Kavuncu, eski ?BB Ba?kanlar? Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna ve Antalya Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Muhittin Böcek de aç?l??a kat?lan isimler aras?nda yer ald?. Vatanda?lar?n yo?un ilgi gösterdi?i törende, s?ras?yla; ?mamo?lu, Davuto?lu, Ak?ener ve K?l?çdaro?lu birer konu?ma yapt?.

?MAMO?LU: “?BB BA?KANLARININ EN ZORLU SINAVI, METRO SINAVIDIR”

“150 Günde 150 Proje” parolas?yla ç?kt?klar? yolculukta, 190’nc? hizmeti, Dudullu-Bostanc? metro hatt?n? vatanda?lar?n kullan?m?na açarak ba?ard?klar?n? aktaran ?mamo?lu, çal??ma arkada?lar?na ve yüklenici firmalara te?ekkür etti. “Sadece ülkemizin de?il, ayn? zamanda tüm Avrupa’n?n en büyük ?ehri olan ?stanbul’u yöneten büyük?ehir belediye ba?kanlar?n?n mutlaka geçmek zorunda olduklar? bir s?nav vard?r” diyen ?mamo?lu, “Belediye ba?kanlar?, o s?navdan geçemezlerse, di?er bütün derslerden geçmi? olsalar bile, s?n?fta kal?rlar. ?BB ba?kanlar?n?n en zorlu s?nav?, metro s?nav?d?r. Çünkü dünyadaki bütün büyük ?ehirlerde oldu?u gibi rayl? sistemler, ?stanbul’un da ula??m sorunlar?n?n en temel, en acil ve en kal?c? çözümüdür. Metro; medeniyetin, medeni kentlerin ba?at meselesidir. Ne yaz?k ki, dünyan?n önde gelen pek çok kenti, ?stanbul’u bu yar??ta, çok y?llar öncedir geride b?rakt?. O yüzden, göreve gelir gelmez, tabiri caizse, metro yapmay?,?stanbul için bir onur ve ana hizmet meselesi kabul ettik” ifadelerini kulland?.

“NE DÜNYADAN NE DE AVRUPA’DAN BU KONUDA GER? KALAMAZDIK”

“Ne dünyadan ne de Avrupa’dan bu konuda geri kalamazd?k” diyen ?mamo?lu, ?unlar? söyledi: “O yüzden 3,5 y?ld?r enerjimizin ve oda??m?z?n en az yar?s?n?, rayl? sistem in?aatlar?na adad?k. Elbet görev sürem bitti?inde, ?stanbullular benim de metroyla ilgili karnemi ç?karacak. O gün geldi?inde, ben ve ekibim, metro yap?m?nda ?stanbul’un yüzünü a?artan yöneticiler olarak an?lmak istiyoruz. Tarihe geçmek istiyoruz. ?yi an?lmak istiyoruz; ?u gök kubbede ho? bir seda b?rakmak istiyoruz. ??te bunun için gerçekle?tirdi?imiz bu de?erli aç?l?? çok önemli. 3,5 y?lda, bugünkü aç?l?? dahil, ?stanbul’a kazand?rd???m?z metro hatt? uzunlu?u 46.2 kilometreye ula?t?. Daha fazlas?n?n imalat?na devam ediliyor. Bu 46 kilometrenin tamam?n?, A’dan Z’ye biz yapmad?k. Ama bu 46 kilometrelik hatt?n, biz göreve gelmesek aç?lamaz, hala duran in?aatlara dönü?mü? olurdu. Bu çok aç?k ve nettir.” ?eklinde konu?tu.

4 ?LÇEDEN GEÇECEK, 1,7 M?LYON VATANDA?A H?ZMET VERECEK

?BB; 4 ilçeden geçecek 14,3 km uzunlu?undaki 13 istasyonlu (Bostanc?, Emin Ali Pa?a, Ay?ekad?n, Kozyata??, Küçükbakkalköy, ?çerenköy, Kay??da??, Mevlana, ?MES, Modoko-Keyap, Dudullu, Huzur, Parseller) Dudullu-Bostanc? metro hatt?n?n yap?m?na, 26 ?ubat 2016’da ba?lad?. Yüzde 55 seviyesine ula?an imalat i?lemleri, finansman yetersizli?inden dolay?, 2019 y?l?n?n Mart ay?nda durma noktas?na geldi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ard?ndan göreve ba?layan ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu, durmu? metro hatlar? konusuna öncelik verdi ve finans kayna?? bulma konusuna yo?unla?t?. Dudullu-Bostanc? metro hatt?ndaki çal??malar, ?BB öz kaynaklar? devreye sokularak, 2020 y?l?nda tekrar ba?lat?ld?. Metro hatt?; Anadolu Yakas?’nda, toplamda yakla??k 1,7 milyon ki?inin ya?ad??? Maltepe, Kad?köy, Ata?ehir veÜmraniye ilçelerini birbirine ba?l?yor. Hat ile deniz hatlar? ve di?er rayl? sistem hatlar?yla farkl? noktalarda entegrasyon sa?lan?yor. Son teknoloji elektro-mekanik sistemle yap?lan hat, “Tam Otomatik Sürücüsüz Metro” olarak hizmet verecek ve 90 saniyede bir sefer yap?labilecek. Bostanc? – Dudullu aras?n? 21 dakikaya indirecek metroyla, saatte tek yönde 44 bin 400 yolcu ta??nabilecek. ?stasyonlarda güvenlik için rayla dü?meyi engelleyici “Tam Boy Peron Ay?r?c? Kap?lar” kullan?ld?. Yat?r?m kapsam?nda, Bostanc?’da 869, Kozyata??’nda da 1.962 olmak üzere toplamda 2 bin 831 araçl?k yer alt? otopark? yap?l?yor” sözlerinin ard?ndan kat?l?mc?lar birlikte kurdele kestiler.


YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.