Gizlilik Politikası « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

18 Mayıs 2024 - 17:17

Gizlilik Politikası

Biz kimiz

Bu bölümde site adresinizin yan? s?ra ?irketin, kurulu?un veya arkas?ndaki ki?inin ad?n? ve baz? do?ru ileti?im bilgilerini belirtmelisiniz.

Göstermeniz gerekebilecek bilgi miktar?, yerel veya ulusal i? kanunlar?na ba?l? olarak de?i?ecektir. Örne?in, bir fiziksel adresi, kay?t adresini veya ?irket kay?t numaran?z? göstermeniz gerekebilir.

Önerilen metin:

Web sitemizin adresi: http://websiteniz.com

Hangi ki?isel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Bu bölümde kullan?c?lardan ve site ziyaretçilerinden toplad???n?z ki?isel verileri not etmelisiniz. Bu, isim, e-posta adresi, ki?isel hesap tercihleri gibi ki?isel verileri, sat?n alma bilgisi gibi i?lem verilerini ve çerezler hakk?nda bilgi gibi teknik verileri içerebilir.

Ayr?ca sa?l?kla ilgili veriler gibi hassas ki?isel verilerin toplanmas?n? ve saklanmas?n? da belirtmelisiniz.

Hangi ki?isel verileri toplad???n?z? listelemenin yan? s?ra neden toplad???n?z? da belirtmeniz gerekir. Bu aç?klamalar veri toplama ve saklama için ya yasal dayana?? ya da kullan?c?n?n vermi? oldu?u aktif onay? belirtmelidir.

Ki?isel veriler, bir kullan?c?n?n sadece sitenizle etkile?imiyle olu?turulmuyor. Ki?isel veriler, ileti?im formlar?, yorumlar, çerezler, analiz ve üçüncü taraf gömülü içeri?i gibi teknik i?lemlerden de olu?turulur.

WordPress varsay?lan olarak ziyaretçilerle ilgili herhangi bir ki?isel bilgi toplamaz ve sadece kay?tl? kullan?c?lar taraf?ndan Kullan?c? Profili ekran?nda gösterilen verileri toplar. Ancak eklentilerinizden baz?lar? ki?isel veriler toplayabilir. A?a??da ilgili bilgileri eklemelisiniz.

Yorumlar

Bu alt bölümde hangi bilgilerin yorumlar yoluyla yakaland???n? not etmelisiniz. WordPress’in varsay?lan olarak toplad??? verileri not ettik.

Önerilen metin:Ziyaretçiler sitede yorum b?rakt???nda yorum formunda gösterilen verileri ve ayr?ca istenmeyen yorum tespitine yard?mc? olmak için ziyaretçinin IP adresi ve taray?c? bilgisi metnini de toplar?z.

E-posta adresinizden olu?turulmu? anonimle?tirilmi? bir metin (hash olarak da adland?r?l?r) Gravatar hizmetine, servisi kullan?p kullanmad???n?z? görmek için, sa?lanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikas? ?u adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmas?ndan sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Bu alt bölümde, medya dosyalar?n? yükleyebilen kullan?c?lar taraf?ndan hangi bilgilerin aç?klanabilece?ini not etmelisiniz. Yüklenen tüm dosyalar genellikle herkese aç?kt?r.

Önerilen metin:Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmü? konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaç?nmal?s?n?z. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip ç?karabilir.

?leti?im formlar?

WordPress varsay?lan olarak bir ileti?im formu içermez. Bir ileti?im formu eklentisi kullan?yorsan?z, bir ki?i bir formu gönderdi?inde hangi ki?isel verileri ald???n?z? ve ne kadar süre saklad???n?z? not etmek için bu alt bölümü kullan?n. Örne?in, mü?teri hizmetleri amac?yla ileti?im formu gönderilerini belirli bir süre için saklad???n?z?, ancak pazarlama amac?yla gönderilen bilgileri kullanmad???n?z? belirtebilirsiniz.

Çerezler

Bu alt bölümde eklentileriniz, sosyal medya ve analiz taraf?ndan kaydedilenler de dahil olmak üzere, web sitenizin kulland??? çerezleri listelemelisiniz. WordPress’in varsay?lan olarak yükledi?i çerezleri sa?lad?k.

Önerilen metin:Sitemize bir yorum b?rak?rsan?z, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolayl?k sa?lamak içindir, böylece ba?ka bir yorum b?rakt???n?zda bilgilerinizi tekrar doldurman?z gerekmez. Bu çerezler bir y?l süresince kal?r.

E?er giri? sayfas?m?z? ziyaret ederseniz, taray?c?n?z?n çerezleri kabul edip etmedi?ini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayaca??z. Bu çerez hiçbir ki?isel veri içermez ve taray?c?n?z? kapatt???n?zda at?l?r.

Giri? yapt???n?zda, giri? bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedece?iz. Giri? çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir y?l boyunca kal?r. “Beni hat?rla” seçene?ini seçereniz, giri?iniz iki hafta boyunca devam eder. Hesab?n?zdan ç?k?? yaparsan?z, giri? çerezleri kald?r?lacakt?r.

Bir makaleyi düzenler veya yay?nlarsan?z taray?c?n?za ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir ki?isel veri içermez ve sadece düzenledi?iniz makalenin yaz? kimli?ini gösterir. 1 gün sonra zaman a??m?na u?rar.

Di?er sitelerden gömülen içerik

Önerilen metin:Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Di?er web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin di?er web sitesini ziyaret etmi? gibi, tam olarak ayn? ?ekilde davran?r.

Bu web siteleri sizin hakk?n?zda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf taraf?ndan gömülmü? ?eklide takip yapabilir ve bir hesab?n?z varsa ve bu web sitesinde oturum açt?ysan?z, gömülen içerikle etkle?iminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkile?iminizi izleyebilir.

Analiz

Bu alt bölümde, hangi analiz paketini kulland???n?z?, kullan?c?lar?n analiz izlemesini nas?l devre d??? b?rakabilece?ini ve varsa analiz sa?lay?c?n?z?n gizlilik politikas?na bir ba?lant?y? not etmelisiniz.

Varsay?lan olarak WordPress herhangi bir analiz verisi toplamaz. Ancak birçok web bar?nd?rma hesab? baz? anonim analiz verileri toplar. Ayr?ca analitik hizmetleri sa?layan bir WordPress eklentisi de yüklemi? olabilirsiniz. Bu durumda, bu eklentiden buraya bilgi ekleyin.

Verinizi kimlerle payla??yoruz

Bu bölümde ortaklar, bulut tabanl? hizmetler, ödeme arac?lar? ve üçüncü taraf hizmet sa?lay?c?lar? dahil olmak üzere site verilerini payla?t???n?z tüm üçüncü taraf sa?lay?c?lar? adland?rman?z ve listelemeniz gerekir ve hangi veriyi neden payla?t???n?z? belirtmelisiniz. Mümkünse kendi gizlilik politikalar?na ba?lant? da verin.

Varsay?lan olarak WordPress ki?isel bilgilerinizi hiç kimse ile payla?maz.

Verilerinizi ne kadar süre tutar?z

Bu bölümde, web sitesi taraf?ndan toplanan veya i?lenen ki?isel verileri ne kadar süreyle saklad???n?z? aç?klamal?s?n?z. Her veri kümesini ne kadar süreyle ve neden saklad???n?z? gösteren bir çizelge göstermek sizin sorumlulu?unuzda olsa da, bu bilgilerin burada listelenmesi gerekir. Örne?in, alt? ay boyunca ileti?im formu giri?lerinizi, bir y?l için analiz kay?tlar?n? ve on y?l boyunca mü?teri sat?n alma kay?tlar?n? tuttu?unuzu söylemek isteyebilirsiniz.

Önerilen metin:Bir yorum b?rak?rsan?z, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklan?r. Böylece, takip eden yorumlar?n?z? denetim kuyru?unda tutmak yerine otomatik olarak tan?yabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kay?t yapt?ran kullan?c?lar için (varsa) kullan?c? profilinde sa?lad?klar? ki?isel bilgileri de saklar?z. Tüm kullan?c?lar ki?isel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullan?c? ad? de?i?tirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklar?n?z neler

Bu bölümde, kullan?c?lar?n?z?n verilerinin üzerindeki haklar?n? ve bu haklara nas?l ba?vurabileceklerini aç?klamal?s?n?z.

Önerilen metin:Bu sitede bir hesab?n?z veya yorumlar?n?z varsa, bize sa?lad???n?z veriler dahil olmak üzere, hakk?n?zda tuttu?umuz ki?isel verilerin d??a aktar?lm?? bir dosyas?n? almay? isteyebilirsiniz. Ayr?ca, hakk?n?zda tuttu?umuz tüm ki?isel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlar?na uymak zorunda oldu?umuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Bu bölümde, site verilerinizin Avrupa Birli?i d???ndaki tüm transferlerini listelemeli ve bu verilerin Avrupa veri koruma standartlar?na göre korunan araçlar?n? aç?klaman?z gerekir. Bu, web bar?nd?rma, bulut depolama veya di?er üçüncü taraf hizmetlerini içerebilir.

Avrupa veri koruma yasas?, Avrupa ülkelerinin d???na aktar?lan Avrupa sakinleri hakk?ndaki verilerin Avrupa’da oldu?u gibi ayn? standartlara uygun olarak korunmas?n? gerektirmektedir. Bu nedenle, verilerin nereye gitti?ini listelemenin yan? s?ra, bu standartlar?n kendiniz veya üçüncü taraf sa?lay?c?lar taraf?ndan nas?l kar??land???n?, gizlilik kalkan?, sözle?melerinizdeki model cümleleri veya ba?lay?c? kurumsal kurallar gibi bir anla?ma ile olup olmad???n? aç?klaman?z gereklidir.

Önerilen metin:Ziyaretçi yorumlar? otomatik istenmeyen yorum alg?lama servisi arac?l???yla kontrol edilebilir.

?leti?im bilgileriniz

Bu bölümde gizlilikle ilgili endi?eler için bir ileti?im yöntemi sa?lamal?s?n?z. Bir veri koruma görevlisi bulundurman?z gerekiyorsa, onlar?n ad?n? ve tam ileti?im bilgilerini burada da belirtin.

Ek bilgi

Sitenizi ticari amaçlarla kullan?rsan?z ve daha karma??k bir ki?isel veri koleksiyonunu veya i?lenmesini sa?l?yorsan?z, daha önce tart??t???m?z bilgilere ek olarak a?a??daki bilgileri de gizlilik politikan?zda belirtmelisiniz.

Verinizi nas?l koruyoruz

Bu bölümde, kullan?c?lar?n?z?n verilerini korumak için hangi önlemleri ald???n?z? aç?klaman?z gerekir. Bu, ?ifreleme gibi teknik önlemlerini, iki ad?ml? kimlik do?rulama gibi güvenlik önlemlerini ve veri koruma konusunda personel e?itimi gibi önlemleri içerebilir. Bir gizlilik etki de?erlendirmesi yapt?ysan?z, burada da belirtebilirsiniz.

Hangi veri ihlali prosedürlerimiz var

Bu bölümde, iç raporlama sistemleri, ileti?im mekanizmalar? veya hata bildirimleri gibi potansiyel veya gerçek veri ihlalleriyle u?ra?mak için hangi prosedürleri uygulad???n?z? aç?klaman?z gerekir.

Hangi üçüncü taraflardan veri al?yoruz

Web siteniz, reklam verenler de dahil olmak üzere, üçüncü taraflardan gelen kullan?c?larla ilgili verileri al?rsa, bu bilgiler üçüncü taraf verileriyle ilgili gizlilik bildiri bölümünde yer almal?d?r.

Kullan?c? verileriyle ne tip otomatik karar verme ve/veya profilleme yapt???m?z

Web sitenizde otomatik karar vermeyi içeren bir hizmet varsa, örne?in mü?terilerin kredi ba?vurusunda bulunmalar?na veya verilerini bir reklam profiline toplamalar?na izin verme, bu bilgilerin nas?l kullan?ld???yla ilgili bilgileri eklemelisiniz; toplanan verilerle hangi kararlar verilir ve kullan?c?lar?n insan müdahalesi olmaks?z?n bu kararlar üzerinde hangi haklar? vard?r bildirmelisiniz.

Sanayi bakanl??? kamuyu ayd?nlatma yükümlülü?ü

Regülasyon kurallar?na ba?l? bir endüstrinin üyesiyseniz veya ek gizlilik yasalar?na tabiyseniz, bu bilgiyi burada aç?klaman?z istenebilir.