KANSERDEN KORUNMANIN EN DOĞAL YOLU: EV YOĞURDU TÜKETMEK « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

4 Mart 2024 - 01:32

KANSERDEN KORUNMANIN EN DOĞAL YOLU: EV YOĞURDU TÜKETMEK

Yoğurt maalesef kıymetini tam olarak bilemediğimiz tam bir şifa kaynağıdır. Yoğurt çok eski zamanlardan bu yana hem sofraların baş tacı olmuş hem de hastalıkları tedavi amaçlı olarak kullanılmıştır. Avrupa’da bundan çok eski olmayan bir zaman dilimi olan 1800’lü yıllarda tanınmaya başlayan milli yiyeceğimiz yoğurt, Amerika’da yaklaşık 70-80 yıl önce tanınmaya ve tüketilmeye başlanmıştır. Öyle ki, 1900’lü yılların başında yoğurt ilaç olarak kabul edilerek eczanelerde bile ilaç niyetine satılmıştır.

KANSERDEN KORUNMANIN EN DOĞAL YOLU: EV YOĞURDU TÜKETMEK
Son Güncelleme :

01 Aralık 2022 - 21:48

Yo?urt maalesef k?ymetini tam olarak bilemedi?imiz tam bir ?ifa kayna??d?r. Yo?urt çok eski zamanlardan bu yana hem sofralar?n ba? tac? olmu? hem de hastal?klar? tedavi amaçl? olarak kullan?lm??t?r. Avrupa’da bundan çok eski olmayan bir zaman dilimi olan 1800’lü y?llarda tan?nmaya ba?layan milli yiyece?imiz yo?urt, Amerika’da yakla??k 70-80 y?l önce tan?nmaya ve tüketilmeye ba?lanm??t?r. Öyle ki, 1900’lü y?llar?n ba??nda yo?urt ilaç olarak kabul edilerek eczanelerde bile ilaç niyetine sat?lm??t?r.

Yo?urtta ve suyunda bolca bulunan laktik asit bakterileri, ba??rsak duvar?n?n iç yüzeyinde konu?lanm?? ba????kl?k sistemi hücrelerinin i?levselli?ini art?rmaya yard?mc? olur. Laktik asit bakterileri, ba??rsaklar?m?zdaki bu do?al savunma a?? hücrelerinden “sitokinler” diye adland?rd???m?z ve tüm savunma sistemini tetikleyen proteinlerin salg?lanmas?n? da art?r?yor. Bu nedenle yo?urdu düzenli olarak tüketmek büyük önem ta??yor.

Yo?urt derken; özellikle evde yap?lan yo?urtlar sa?l?k aç?s?ndan daha yararl? kabul edilmektedir. Evde yap?lan yo?urt en önemli avantajlar?ndan biri bu yo?urdun herhangi bir koruyucu veya katk? maddesi içermemesidir. Bu nedenle ev yo?urdu daha çabuk tüketilmelidir.  ?çerisindeki do?al yo?urt bakterileri canl? kald??? sürece yo?urtta di?er bakteri ve mayalar bar?namazlar. I??l i?leme tabi tutulan yo?urtlarda insan sa?l??? için yararl? olan canl? bakteri say?s? maalesef önemli ölçüde azalmaktad?r, tat de?i?iklikleri meydana gelebilmektedir ve depolama s?ras?nda besin de?erindeki kay?plar daha fazla olabilmektedir.

Yo?urt, güçlü bir probiyotiktir ve probiyotik g?dalar, ‘ba??rsak mikrofloras?n?n dengesini geli?tirerek katk?da bulunan canl? bakteriler içeren g?dalar’ olarak tan?mlanmaktad?r. Ev yo?urdunun sindirimi kolayd?r, bu yüzden laktoz hassasiyeti olan insanlar genelde ev yap?m? yo?urdu daha kolay tüketebilmekteler.

Ev yo?urdu; ba?ta ishal olmak üzere d??k?lama düzensizliklerinin rahatlamas?nda etkindir, tansiyon yüksekli?i gibi kalp hastal?klar? riskini azalt?r, kilo vermede ve kilo dengesini korumada etkili olur, kolesterolü dü?ürmeye yard?mc? olur, ya? emiliminde düzenleyici rol oynar ve baz? antibiyotiklerin olumsuz yan etkilerini ortadan kald?r?r, kemik erimesine kar?? koruyucudur, protein içeri?i ile kas geli?imine olumlu etki yapar, hastal?klara kar?? ba????kl?k sistemini güçlendirir, cilt sa?l???na olumlu yönde etkilidir.

Ev yo?urdunun, belki de en az bilinen ve en önemli faydal? etkisi ise, çe?itli kanser türlerine kar?? koruyucu etkisinin olmas?d?r. Yap?lan çe?itli bilimsel çal??malarda; günde 200-300 gram do?al yo?urt tüketmenin ba?ta kolon (kal?n ba??rsak) kanseri olmak üzere, meme, kolon, mide, yumurtal?k,  kanserinden koruyucu oldu?u bildirilmi?tir. Yine kanserden korunmak için, düzenli do?al yo?urt tüketmek kadar, zararl? al??kanl?klardan kaç?nmak, dengeli ve sa?l?k beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak da önem ta??yor. Yine çocukluk ça?lar?ndan itibaren düzenli bir biçimde do?al yo?urt tüketmenin, hayat?n ileriki dönemlerinde kansere kar?? daha etkin bir biçimde koruyucu oldu?u da belirtilmektedir. Ayr?ca, kanser nedeniyle kemoterapi gören hastalara, bu ilaçlar?n yan etkilerini önlemek ve iyile?me sürecini h?zland?rmak için ba?ta do?al ev yo?urdu olmak üzere probiyotik ve prebiyotik özelli?i olan g?dalar?n tüketilmesini önermekteyiz. 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.