TERÖRLE MÜCADELE ve ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI « Cadde News – Gündem – Dünya – Ekonomi – Spor – Teknoloji – Magazin

4 Mart 2024 - 00:51

TERÖRLE MÜCADELE ve ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI

TERÖRLE MÜCADELE ve ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI
Son Güncelleme :

12 Ocak 2021 - 8:55

TERÖRLE MÜCADELE ve ÖZGÜRLÜKLER?N SINIRLANDIRILMASI
 
Özgürlük hava gibi, su gibi olmazsa olmaz?m?z, vazgeçilmezimiz. ?nsano?lunun en de?er verdi?i duygular?n ba?lar?nda yer al?yor, tam anlam?yla sahip olabilmek için her türlü mücadele göz k?rpmadan verilebiliyor.
Uluslararas? bazda bakt???m?zda “özgürlük” kavram?n?n ?er güçler taraf?ndan insanlar? en hassas noktalar?ndan yakalay?p istedikleri gibi yönlendirmek için kullan?ld???n? görüyoruz. Dünyada sömürü düzeni kuranlar hep “Size özgürlük getirece?iz”, “Sizi özgürle?tirece?iz”, “Halklar?n özgürlü?ü”, “Özgürlük her zaman kazanacak” gibi cümlelerle toplumlar? istedikleri gibi harekete geçirip emellerine ula??yorlar. Yak?n zamandaki “Arap Bahar?”n?n kimler için bahar kimler için yok olu? ve hezimet oldu?u ortada.
Ulusal bazda da iç yönetimlerin özgürlüklere müdahalesi söz konusu. Bu müdahale adil bir ?ekilde uygulan?yor ve hukukun s?n?rlar? içinde ise sorun yok ancak hukukun s?n?rlar? d???na ç?k?ld???nda sorunlar ba?lamakta.
Son zamanlarda bizde de idareciler taraf?ndan “özgürlük” kavram? dile getirilmeye ba?land?. Bu yönde hukuk reformlar?ndan bahsedilirken her nas?lsa yap?lan düzenlemelerin günbegün özgürlüklerimizi s?n?rland?rd???n? görmekteyiz. Özellikle terörle mücadele ad? alt?nda yap?lan düzenleme ve uygulamalar ile bir k?s?m ma?duriyetler olu?makta idarecilerimiz ise “Kurunun yan?nda ya? da yanabilir” demektedir.
Bu ba?lamda yap?lan son düzenlemelerden biri ise “Kitle ?mha Silahlar?n?n Yay?lmas?n?n Finansman?n?n Önlenmesine ?li?kin Kanun”. Kanun BM’in ülkemizdeki etkisini azami dereceye ç?kar?p BMGK’daki kararlar do?rultusunda bir k?s?m ki?i, kurulu? ve organizasyonu terörün finansörü olarak yaftalaman?n yolunu aç?yor. A??r hapis cezalar? ve yüksek miktarda para cezalar? mevcut. STK’lar? kapatma, faaliyetlerini durdurma, malvarl?klar?na el koyma… Her ?eyi yapt?rabilecekler.
BMGK’n?n “terörist” tan?m? nedir? Bat?n?n ve siyonizmin terör tan?m? ile ayn?d?r. ?ngiltere Ba?bakanlar?ndan Margaret Thatcer 1990 y?l?nda yap?lan NATO toplant?s?nda bu tan?m? aç?kça dile getirmi? “Dü?man rengi k?rm?z?dan ye?ile döndü” demi?tir. ?slam’a ve Müslümanlara kar?? sava?anlar?n kimleri terörist olarak gördü?ü ortadad?r. Avrupa’da, Asya’da dünyan?n dört bir yan?nda terörist damgas? vurulmu? Müslümanlar zindanlarda hayat?n? en a??r i?kenceler alt?nda kaybetmektedir.
BMGK’n?n kararlar? veto etme hakk? bulunan daimî üyeleri; ABD, Çin, Rusya, Fransa, Birle?ik Krall?k.
ABD be?ikteki bebekleri bile katleden PKK ile ortakl?k yapmakta, askeri e?itimler vermekte, her türlü silah ve teçhizatlar?n? temin etmektedir. Bu silahlar teröristler taraf?nda ABD’nin “sözde müttefiki” Türkiye’ye her daim yöneltilmektedir.
Rusya’n?n Müslüman topraklardaki k?y?m? tarihten bugüne devam etmektedir.
Fransa, ?ngiltere dahil tüm AB ülkeleri ?slam’a sava? açm?? durumdad?r.
Çin terörist ad? alt?nda Do?u Türkistanl?lara her türlü eziyeti yapmaktad?r. Çin ile Türkiye aras?nda imzalanan “Suçlular?n ?adesi Anla?mas?” bulunmaktad?r. 2017 y?l?nda imzalanan bu anla?ma her nas?lsa Kitle ?mha Silahlar?n?n Yay?lmas?n?n Finansman?n?n Önlenmesine ?li?kin Kanun’un Türkiye’de kabul edildi?i gün (27.12.2020) Çin taraf?ndan onaylanm?? ve uygulamaya konulmu?tur. Anayasam?za göre “Türkiye Cumhuriyeti ad?na Yabanc? Devletlerle ve Milletleraras? Kurulu?larla yap?lacak andla?malar?n onaylanmas?, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamay? bir kanunla uygun bulmas?na ba?l?d?r.”. E?er Türkiye’de bu anla?may? Meclis’den geçirirse yürürlü?e girecek ve Çin’in suçlu, terörist diye nitelendirdi?i masum Müslümanlar Çin’e teslim edilecektir.
Terörle mücadele sonuna kadar yap?lmal?d?r. Ancak Devlet bu mücadeleyi sadece idarecileri korumak için de?il vatanda?lar?n? korumak için de yapmal? ve koruyay?m derken onlara zarar vermemelidir. Hele ki bu mücadeleyi bu topluma dü?manl?k besleyenlerin komutlar?yla hiç yapmamal?d?r.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.